GLASATELIER HEERLEN —> GLAS & ATELIER ELS STEENSMA
Glasatelier Heerlen
06 - 51 58 41 38
Home.
Agenda.
Glas-in-lood.
Tiffany.
Fusing.
Webwinkel.
Portfolio.
Links en patronen.
Contact.
Zelf aan de slag.
Grachtstraat 11A, 6287 AE  Eys
Copyright Glasatelier Heerlen © Voorwaarden | Privacybeleid | Samenwerking | KvK 14119616
De voorbeelden op deze website vallen onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan dat u hier getoonde werken
namaakt. U kunt gratis patronen vinden via ‘Links en patronen’ in het menu. | BTW NL002001476B77
Flyer workshops en cursus-2022.pdf
Flyer
Workshops en cursus
Flyer Glasatelier info 2013-04-05.pdf
Flyer Algemeen


     
Gebruiks- en leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Glasatelier Heerlen. Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Niets van deze website mag gebruikt of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van Glasatelier Heerlen.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Glasatelier Heerlen geleverde producten blijven eigendom van het Glasatelier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die producten heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen.

De (schets)ontwerpen en uitvoeringstekeningen blijven eigendom van Glasatelier Heerlen en mogen zonder schriftelijke toestemming van Glasatelier Heerlen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Kwaliteit en garantie, aansprakelijkheid

Reclameringen ter zake van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Glasatelier Heerlen te worden ingediend. Wij staan in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door ons geproduceerde of gemodificeerde producten.  Cursisten of personen die een workshop volgen, hebben bij aansprakelijkheid van personenschade een eigen risico van € 1.250,-.

Het Glasatelier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde producten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik bij de toeleverancier van het Glasatelier. Glasatelier Heerlen garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. Glasatelier Heerlen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens Glasatelier Heerlen verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.

Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de specificaties ter zake de geleverde producten gegrond is, zal Glasatelier Heerlen, naar eigen inzicht, het geleverde repareren of vervangen door een ander, gelijkwaardig product.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Glasatelier Heerlen en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.